KONKURSI

Sačekajte par sekundi dok se učitaju najnoviji oglasi ili osvježite stranicuObjavljeno 10.10.19 – 11:19

Konkursi u BiH za 5

Konkurs za izbor i imenovanje direktora KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo, objavljen u Oslobođenju, 07.10.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.10.19 – 10:18

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno radno vrijeme, općina Bosanski Petrovac, objavljen u Dnevnom avazu, 07.10.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 07.10.19 – 15:12

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, Apoteke Sarajevo, objavljen u Oslobođenju, 03.10.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 07.10.19 – 13:13

Konkursi u BiH za 5

Oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta za potrebe OJ Medicinski fakultet Univerzitet u Zenici, objavljen u Dnevnom avazu, 04.10.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 07.10.19 – 11:43

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine, JU “Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo”, objavljen u Oslobođenju, 04.10.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 07.10.19 – 9:32

Konkursi u BiH za 5

Javni natječaj za prijem u radni odnos, JP “Međunardodna zračna luka – aerodrom Mostar” d.o.o. Mostar, objavljen u Večernjem listu, 04.10.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 02.10.19 – 15:02

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, objavljen u Dnevnom avazu, 30.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 02.10.19 – 11:22

Konkursi u BiH za 5

Daj Bože da nisu već primljeni, Javni oglas za prijem u radni odnos u JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu, 30.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 02.10.19 – 8:10

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku, objavljen u Dnevnom listu, 30.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 01.10.19 – 21:59

Konkursi u BiH za 5

Plata 1117 KM, Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekreterijatu Parlamentarne skupštine BiH, objavljen u Dnevnom avazu, 30.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 30.09.19 – 14:22

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Poreznoj upravi FBiH, objavljen u Oslobođenju, 25.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 30.09.19 – 13:12

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja d.d. BH Telecom Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu, 26.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 30.09.19 – 13:12

Konkursi u BiH za 5

Pazite oglas, traži se copy/paste radnik u BH Telecomu! Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja d.d. BH Telecom Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu, 26.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 30.09.19 – 11:02

Konkursi u BiH za 5

Doktor medicine i spremačica! Javni oglas za prijem u radni odnos JU Dom zdravlja Foča-Ustikolina, objavljen u Oslobođenju, 27.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 30.09.19 – 9:58

Konkursi u BiH za 5

6 magistara farmacije – Javni konkurs za prijem za prijem radnika u radni odnos, JU “Apoteke Sarajevo”, objavljen u Oslobođenju, 27.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 24.09.19 – 7:41

Konkursi u BiH za 5

Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida
odbrambeno oslobodilačkog rata, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu za
pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata
6-1226
Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za poslove pomoći u liječenju i saradnju sa ljekarskim
komisijama – 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za statusna pitanja uposlenika prijašnjeg Federalnog
ministarstva odbrane i pripadnika prijašnje Vojske Federacije – 1(jedan) izvršilac
03. Šef Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bužim – 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: vrši stručnu obradu sistematskih rješenja od značaja u oblasti pomoći u
liječenju boračke/branilačke populacije i članova njihovih porodica, kao i medicinskog
vještačenja zdravstvenog stanja korisnika prava iz boračko – invalidske zaštite; provodi
procedure vezano za dodjelu pomoći za liječenje boračke/branilačke populacije i članova
njihovih porodica, vodi evidenciju izdatih rješenja i utvrđenih prava po istom; inicira, koordinira
i sarađuje s nadležnim ljekarskim komisijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog
stanja; prikuplja, sređuje, evidentira i vrši obradu podataka u oblasi pomoći u liječenju i
saradnje sa ljekarskim komisijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
prati stanje i pojave u oblasti pomoći u liječenju i medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja
korisnika prava iz boračko – invalidske zaštite, te na temelju toga vrši izradu izvještaja,
analitičkih, informativnih i drugih materijala; predlaže mjere i aktivnosti iz djelokruga svoga
rada, te prati tok realizacije predloženih aktivnosti; sudjeluje u izradi strateških i drugih
dokumenata; pruža potrebne informacije i daje odgovore na upite građana, pravnih lica i drugih
subjekata, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka i rukovodilac Sektora; vodi
propisane evidencije iz oblasti svog rada; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni
rukovodilac;
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
02.Opis poslova: vrši prikupljanje i obradu podataka iz službene evidencije unutrašnjih
organizacionih jedinica Sektora i arhivskog depoa ARBiH i HVO, odnosno Vojske Federacije
BiH za potrebe izvršenja obaveza prema vojnim osiguranicima iz ARBiH, HVO, odnosno
Vojske Federacije i prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane; u saradnji sa Ministarstvom
odbrane BiH vrši poslove u vezi sa izmirenjem obaveza iz penzijskog i invalidskog osiguranja
vojnih osiguranika iz ARBiH, HVO, odnosno Vojske Federacije, i uposlenika prijašnjeg
federalnog ministarstva odbrane i poslove evidentiranja za staž osiguranja ostvarenih zarada
(M4); sastavlja podneske građanima i vrši druge poslove pravne pomoći građanima u vezi s
regulisanom vojnom obavezom i službom u prijašnjoj Vojsci Federacije i Federalnom
ministarstvu odbrane; postupa po predstavkama u vezi sa izvršenjem obaveza iz penzijskog i
invalidskog osiguranja vojnih osiguranika ARBiH, HVO, odnosno Vojske Federacije i prijašnjeg
Federalnog ministarstva odbrane; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac u
vezi sa poslovima radnog mjesta:
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
03.Opis poslova: Rukovodi radom Grupe i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 24.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (Unutrašnjom organizacionom jedinicom (odsjekom,
grupama i pisarnicom) neposredno rukovode šefovi odsjeka, grupe i pisarnice. Šefovi odsjeka,
grupe i pisarnice u rukovođenju tom jedinicom imaju slijedeća ovlaštenja: raspoređuju poslove
na službenike i namještenike u okviru organizacione jedinice kojom rukovode, daju im upuite
o načinu vršenja poslova i zadataka, osiguravaju blagovremenost, zakonitost i pravilnost u
vršenju svih poslova iz nadležnosti unutrašnje organizacione jedinice, neposredno rukovode
jednim od procesa ili postupaka za izradu analiza i posredno preko izvršilaca rukovode, prate
i nadziru ostale procese i postupke izrade analiza, obavljaju najsloženije poslove, odgovorni
su za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih organizacionim
jedinicama, u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica, redovno pismeno i
usmeno informišu rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Predlažu poduzimanje
odgovarajućih mjera radi rješavanja postojećih problema, postupaju po svim zahtjevima i
nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja
organizaciona jedinica kojom rukovode.
Šefovi odsjeka, grupa i pisarnice za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode
neposredno odgovaraju rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi
unutrašnja organizaciona jedinica kojom rukovode i ministru u skladu sa zakonom, drugim
propisima i ovim pravilnikom) i neposredno vrši slijedeće poslove: izdaje uvjerenja o
činjenicama iz službene evidencije Grupe i potpisuje sve službene akte iz nadležnosti Grupe,
vrši prijem stranaka i pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava koja se izvode iz regulirane
vojne obaveze i angažiranja u oružanim snagama; vrši obradu povjerljivih podataka; osigurava
zaštitu ličnih i povjerljivih podataka; vodi evidenciju prisustva na radu; daje upute za rad
državnim službenicima i namještenicima Grupe; izvještava rukovodioca Sektora o realizaciji
postavljenih zadataka i problemima u radu Grupe; prati stanje i probleme u oblasti evidencija
i dokumentacije o regulisanoj vojnoj obavezi i predlaže mjere za unapređenje rada Grupe; prati
probleme u oblasti upravnog rješavanja i predlaže odgovarajuće mjere za njihovo rješavanje;
vrši unos podataka u vojno – evidencione dokumente; vrši poslove potrebne za održavanje
upotrebljivosti vojno – evidencionih dokumenata; predlaže službene ocjene državnih
službenika i namještenika raspoređenih u Grupi; vrši poslove prijema pošte i raspoređivanja
predmeta i akata u rad; pruža stručnu pomoć građanima u vezi ostvarivanja prava koja se
izvode iz regulisane vojne obaveze; evidentira i objedinjava fakture za izvršenje usluge Grupi
i dosavlja radi plaćanja Odsjeku u Kantonu; vrši unos i obradu podataka iz službe evidencije
za Jedinstveni registar branilaca; obavlja poslove u vezi sa provođenjem kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite; prikuplja i vrši obradu podataka iz
vojnog arhivskog depoa; postupa po predstavkama građana, organa i pravnih osoba u vezi sa
podacima iz službene evidencije o reguliranoj vojnoj obavezi; izvršava poslove u vezi sa
propisnim i bezbjednim pohranjivanjem vojno – evidencionih dokumenata; postupa po zahtjevu
za pristup informacijama; vodi evidenciju o činjenicama iz oblasti izvršenja obaveza građana
u oblasti odbrane za područje općine; vodi evidenciju građana koji su u odbrambeno –
oslobodilačkom ratu u Bosni i Hercegovini bili angažirani u jedinicama oružanih snaga,
odnosno u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane (u
dalje tekstu: ARBiH i HVO), civilnoj zaštiti, organima, preduzećima i drugim pravnim osobama;
vrši poslove evidencije o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđeni,
ranjeni, poginuli, umrli, oboljeli ili nestali, vodi evidenciju o okolnostima i posljedicama
stradavanja tokom odbrambeno – oslobodilačkog rata; vodi evidenciju o znanjima i vještinama
stečenim tokom vršenja vojnih dužnosti, dodjeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim
činovima i formacijskim vojnim dužnostima; vodi evidenciju o materijalno – tehničkim
sredstvima mobiliziranim za potrebe odbrambeno – oslobodilačkog rata; vodi evidenciju
građana koji su učestvovali u pripremama za odbranu Bosne i Hercegovine; stara se o vojno
– evidencionim dokumentima vojnih obaveznika i sigurnosti istih; vrši i druge poslove koje
odredi neposredni rukovodilac u vezi sa poslovima radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1485,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federacije Bosne i Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VI
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
– da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to za:
Poziciju 01.
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema, Fakultet političkih nauka ili neki drugi fakultet
društvenog smjera,
– 1(jedna) godina radnog staža
– poznavanje rada na računaru
Poziciju 02:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili
upravne ili drugi društvenih nauka
– 1(jedna) godina radnog staža
– poznavanje rada na računaru
Poziciju 03:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, Fakultet političkih
nauka, Ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka
– najmanje 4(četiri) godine radnog staža
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom
ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 23.09.19 – 22:28

Konkursi u BiH za 5

Plata 450 maraka, Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica, objavljen u Oslobođenju, 23.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 16.09.19 – 18:44

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljen u Oslobođenju, 12.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 16.09.19 – 17:43

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme, JU Dom zdravlja KS, objavljen u Oslobođenju, 12.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 16.09.19 – 14:14

Konkursi u BiH za 5

Konkurs za prijem radnika u Fondu za zaštitu okoliša FBiH, objavljen u Dnevnom avazu, 13.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 16.09.19 – 12:32

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za zasnivanje radog odnosa u JP “Komunalac” d.d. Sarajevo, objavljen u Oslobođenju, 13.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.09.19 – 8:59

Konkursi u BiH za 5

Bihać i Bužim! Oglas za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vrijeme, JP Elektroprivreda BiH, objavljen u Oslobođenju,12.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.09.19 – 18:22

Konkursi u BiH za 5

Evo finih poslova 800 maraka plata! Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, objavljen u Večernjem listu , 06.09.2019 . godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.09.19 – 17:58

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona”, objavljen u Dnevnom listu, 11.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.09.19 – 14:02

Konkursi u BiH za 5

Plata 2200 KM! Javni oglas za prijem u radni odnos u JU Opća Bolnica "Abdulah Nakaš" na neodređeno vrijeme, objavljen u Dnevnom avazu, 9.9.2019. godine, ako se ne vidi pročitati zumirajte, ako ni tada ne vidite onda preko računara uđite u sliku i kliknite na opcije i preuzmi i onda na računaru zumirajte,vidjet će se super Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.09.19 – 14:01

Konkursi u BiH za 5

Tuzlanski kanton ima li vas? Oglas za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vrijeme, JP Elektroprivreda BiH, objavljen u Oslobođenju,11.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.09.19 – 11:55

Konkursi u BiH za 5

Mostarci ima li vas? Javni oglas za prijem u radni odnos u JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu, 11.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.09.19 – 10:22

Konkursi u BiH za 5

Plata 1700 maraka! Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu, 9.9.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.09.19 – 9:43

Konkursi u BiH za 5

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme JU ”Bolnica Travnik”, objavljen u Oslobođenju,11.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 08.09.19 – 17:50

Konkursi u BiH za 5

Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora BiH, objavljen u Oslobođenju 04.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 08.09.19 – 13:13

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem uposlenika u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, objavljen u Dnevnom listu 05.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 08.09.19 – 11:38

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, objavljen u Večernjem listu , 06.09.2019 . godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 05.09.19 – 8:53

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Kantonalnoj upravi za šumarstvo ZDK, objavljen u Dnevnom avazu 31.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.09.19 – 16:02

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa u Šumskoprivrednom društvu “Srednjobosanske šume” objavljen u Oslobođenju 31.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.09.19 – 15:03

Konkursi u BiH za 5

Oglas za prijem radnika za potrebe KCUS-a na neodređeno vrijeme, objavljen u Dnevnom avazu 04.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.09.19 – 14:12

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Tuzla, objavljen u Oslobođenju 02.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.09.19 – 9:52

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem poštara u radni odnos u Ministarstvo finansija i trezora, objavljen u Večernjem listu 31.08.2019. godine, nadamo se da nije naštimano Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 03.09.19 – 23:13

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u BH Telecom d.d. Tuzla, objavljen u Dnevnom avazu 02.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 03.09.19 – 22:01

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u “JP BH Pošte” d.o.o. Sarajevo, objavljen u Oslobođenju 02.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 03.09.19 – 21:02

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Jablanica, objavljen u Oslobođenju 02.09.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Arhiva