Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.02.2018. godine

Na osnovu člana 24., Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Federalnom ministarstvu finansija

06 / 1005/18

01. Sekretar ministarstva – 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra u Kabinetu ministra – 1 (jedan) izvršilac
03. Pomoćnik ministra u Sektoru za trezor – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: sekretar ministarstva (u daljem tekstu: sekretar) obavlja poslove od značaja za unutrašnje ustrojstvo i rad Ministarstva, koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica Ministarstva, upoznaje ministra o stanju i problemima u obavljanju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema, surađuje između Ministarstva i drugih organa uprave, upravnih organizacija i gospodarskih društava, realizira programe rada Ministarstva i objedinjava godišnji program rada Ministarstva, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.
Pripadajuća osnovna netto-plaća za radno mjesto: 1.953,00 KM

02. Opis poslova: rukovodi radom Kabineta i ima ovlasti utvrđene u članu 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i to: raspoređuje poslove i radne zadatke na šefove unutarnjih organizacionih jedinica ili ako nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica direktno na službenike i namještenike, daju upute za rad, nadziru rad službenika i namještenika, koordinira rad između unutarnjih organizacionih jedinica, predlaže poslove i radne zadatke za godišnji plan rada Ministarstva, utvrđuje periodični plan Ministarstva i ostvaruje njihovu realizaciju, priprema izvješća o radu iz djelokruga rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi, osigurava zakonito, stručno, i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka, upoznaje ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode, predlaže ministru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja pomoćnici ministra dužni su postupiti po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o poduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama; obavlja stručne poslove za potrebe ministra – brine o pripremi izvještaja, analiza i informacija, odgovoran je za korištenje finansijkih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Kabinetu, preuzima pristiglu poštu i raspoređuje je na osnovne organizacijske jedinice, organizira sastanke po nalogu ministra i sudjeluje u pripremi materijala za sastanke, priprema sjednice Kolegija i po potrebi izrađuje zabilješke sa sastanka Kolegija i nadzire provođenje zaključka Kolegija, učestvuje u izradi godišnjeg Programa rada Ministarstva, obavlja i druge poslove vezane za rad Kabineta koje mu odredi ministar.

Pripadajuća osnovna netto-plaća za radno mjesto: 1.795,50 KM

03. Opis poslova: rukovodi Sektorom i ima ovlaštenja utvrđena članom 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i to: raspoređuje poslove i radne zadatke na šefove unutarnjih organizacionih jedinica ili ako nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica direktno na službenike i namještenike, daje upute za rad, nadzire rad službenika i namještenika, koordinira rad između unutarnjih organizacionih jedinica, predlaže poslove i radne zadatke za godišnji plan rada Ministarstva, utvrđuje periodični plan Ministarstva i ostvaruje njihovu realizaciju, priprema izvješća o radu iz djelokruga rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi, osigurava zakonito, stručno, i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka, upoznaje ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, predlaže ministru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja pomoćnici ministra dužni su postupiti po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o poduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti sektora; učestvuje u pripremi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa, analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga sektora; daje smjernice i uputstva u vezi sa finansijskim upravljanjem; brine se o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda; održava kontni plan i budzetske klasifikacije; uspostavlja finansijske kontrole nad izvršenjem budžeta kako bi se osiguralo poštivanje godišnjeg usvojenog budžeta; uspostavlja finansijske kontrole kako bi se ograničila plaćanja na iznos raspoloživih sredstava; priprema prognoze za upravljanje novčanim tokovima; centralizira operacije plaćanja u trezoru; osigurava blagovremeno plaćanje u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta i raspoloživim novčanim sredstvima; uspostavlja programe obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i trezorskog poslovanja; vrši nadzor nad postupanjem po preporukama revizora, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.

Pripadajuća osnovna netto-plaća za radno mjesto: 1.795,50 KM

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet,
– najmanje 6 (šest) godina radnog staža, u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža, u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža, u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7.
71 000 Sarajevo
sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave