Prijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Cazinu

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.03.2018. godine

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.14/17, 16/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Općinskog suda u Cazinu, objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Cazinu

-Pripravnik-volonter: VSS, VII stepena pravne struke ili visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke -2 (dva) izvršioca

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Planom prijema pripravnika-volontera u Općinski sud u Cazinu za 2018.godinu br.020-0-SU-18-000068 od 09.02.2018.god. i Odlukom o prijemu pripravnika-volontera 2 (dva) izvršioca br.020-0-SU-18-000072 od 13.02.2018.god., i to:
-VSS, VII stepen pravne struke ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke.

Izbor i prijem pripravnika-volontera izvršit će se na osnovu jedinstevnih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.

Napomena: Prijem pripravnika-volontera vrši se na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine.
Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visokog obrazovanja VII stepena ili prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općinskom sudu u Cazinu u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BIH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać

sa naznakom:
„Javni konkurs za prijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Cazinu: 14/18″
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave