Prijem državnog službenika u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo
06 1017

– Stručni savjetnik na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju objekata niskogradnje – 2 (dva) izvršioca

Opis poslova: vrši tehnički nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji objekata niskogradnje, koordinira rad svih nadzornih inžinjra na gradilištu; sarađuje sa investitorima i krajnjim korisnicima do promopredaje objekta i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i pridržavjući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u radu ekipe za obračun orjentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; povremeno učestvuje u internoj reviziji projektne dokumentacije u Službi pripreme i ugovaranja; po potrebi obavlja i tehnički nadzor na sanaciji klizišta; obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi pomoćnik direktora i šef Službe, za svoj rad odgovara pomoćniku direktora i šefu Službe.

Uslovi za obavljanje poslova za: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

– stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen građevinski fakultet,
– 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
– položen stručni ispit iz oblasti građevinarstva

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
01. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
02. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
03. dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti građevinarstva,
04. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
U skladu sa članom 38. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati koji su položili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit pred bilo kojim nadležnim organom u Bosni i Hercegovini izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnom ispitu smatrat će se da je odustao od učešća, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
Ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave