Prijem državnog službenika u Općini Stari Grad Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” br.31/16), a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Stari Grad Sarajevo

06 / 1071

– Stručni savjetnik za normativno – pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja najsloženije poslove iz normativno – pravne oblasti. Vrši izradu prednacrta i nacrta Statuta Općine, općinskih odluka i drugih propisa. Vrši stručnu obradu ovih propisa, daje stručno mišljenje o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima propisa, stručno – pravnu obradu svih općih i pojedinačnih akata koje Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću i općih akata koje Općinski načelnik donosi u funkciji izvršno – upravnog organa. Izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale koje Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću. Prati i analizira način ostvarivanja saradnje općinske izvršne i predstavničke vlasti i o tome izvještava rukovodioca Službe kabineta općinskog načelnika. Ostvaruje potrebnu saradnju sa Stručnom službom Općinskog vijeća oko izrade i pripreme materijala za sjednice Općinskog vijeća i realizacije programa rada općinskog načelnika i Općinskog vijeća. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i rukovodiocu Službe kabineta Općinskog načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

– VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, – Pravni fakultet
– položen stručni upravni ispit
– najmanje tri (3) godine radnog staža, u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu na poslovima u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije)
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu(stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu, ukoliko ga posjeduje
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde,u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj procedure, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Stari Grad Sarajevo” sa naznakom broj konkursa :06-34-8-107/18
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave