Prijem državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

4 / 480

– Stručni saradnik za informaciono dokumentacione poslove, prikupljanje podataka i analitiku – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u izradi planova, projekata i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenog informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje; učestvuje u izradi metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analiza tih podataka i njihovo publikovanje; vrši administriranje informacionog sistema, sistema elektronske pošte i Internet servisa; vodi dokumentaciju o LAN-a opremi: resursi, smještaj pojedine opreme, tehnički podaci o računarima (proizvođač, model, konfiguracija, dodijeljene IP adrese…); planiranje razvoja LAN-a; planiranje i provođenje sigurnosnih mjera: dodjela prava na korištenje resursa, formiranje grupa korisnika s pravima pristupa i sl.; sigurnosno kopiranje podataka sa servera; podrška korisnicima ukoliko imaju problema u radu na mreži; održava dokumenaciju o instaliranom softveru-operativni sistemi, alati (antivirusni programi za nadzor mreže, razvojni alati itd.), korisnički programi; stalna informatička edukacija osoblja Ministarstva; praćenje novih informatičkih dostignuća, te njihova aplikacija u Ministarstvu i centrima; učešće, sa informaciono-dokumenacionog aspekta, u pripremi i izradi analiza, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga rada Ministarstva; ostvarenje saradnje sa informacionim sistemima organa FBiH, kantona i općina; davanje prijedloga za osavremenjavanje i nabavku informatičke opreme; antivirusna zaštita i firewall; briga o održavanju i servisiranju sistema; praćenje rada sistema; praćenje opterećenja lokalne mreže; praćenje opterećenja servera (diskovi, CPU, memorija); učestvuje u pripremi obavještenja, saopštenja i drugih informativnih materijala za javnost o radu Ministarstva; dostavlja prikupljene i obrađene podatke – informacije o radu Ministarstva radi plasiranja na web stranice Vlade i svakodnevno ažuriranje; učestvuje u izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti rada, zaposlenosti, nezaposlenosti i zaštite na radu u Tuzlanskom kantonu; uspostavlja, vodi i čuva potrebne evidencije iz oblasti rada, zapošljavanja, zaštite na radu i drugim pitanjima iz svog djelokruga; učestvuje u radu komisija koje se formiraju odlukom Ministra, Vlade i Skupštine; vrši administrativno tehničke poslove; obavlja poslove prikupljanja podataka i njihovu obradu o protjeranim osobama i izbjeglicama, kao i podatke dobivene od državnog službenika organa uprave i drugih pravnih subjekata; unosi u PC prikupljene podatke, ustrojava i vodi evidenciju o protjeranim osobama i izbjeglicama i osigurava njihovu povjerljivost; kuca dopise i druge akte za potrebe Odjeljenja; odgovara za tačnost podataka i njihovu identičnost sa primljenim podacima; priprema i izrađuje statističke izvještaje; prikuplja i obrađuje podatke vezane za utvrđivanje prava na naknadu troškova ukopa-dženaza umrlih lica koja su imala status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona; prati, analizira i evidentira raseljene osobe koje ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje; unosi u PC prikupljene ekonomsko finansijske podatke, koji se odnose na Odjeljenje za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju, ustrojava i vodi njihovu evidenciju, čuva i prati njihovu povjerljivost; radi na pripremi i obradi finansijskih izvještaja i analiza prema važećim propisima; vođenje federalne baze podataka – DDPR o raseljenim licima, razmjena podataka između općina, kantona i Federalnog ministarstva; učestvuje u radu komisija formiranih od strane Ministarstva i Vlade TK, te obavlja sve poslove u vezi sa radom formiranih komisija, kao što su pregledanje prijava, obilazak terena i izrada zapisnika i izvještaja o radu komisija; radi i druge poslove po naređenju ministra i pomoćnika ministra.

Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-Visoka stručna sprema – VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS – ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru (međunarodni certifikat ECDL – minimalno startni).

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkurse procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Fedracije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Fedracije BiH”, br.10/18).

Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave