Prijem državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača

5 / 654

– Stručni suradnik – Odgajatelj osuđenih osoba – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: izravno planira, programira i izvodi preodgojni rad (uz primjenu suvremenih oblika i metoda) u klasifikacijskoj grupi osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora, koja broji do 50 osoba, po utvrđenom programu tretmana izgrađenog od grupe za ispitivanje osobnosti osuđenih osoba; izrada akata u postupku pomilovanja, uvjetnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i u drugim postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnih organa; učestvovanje u radu tima za grupnu terapiju ili u specijalnom tretmanu alkoholičara ili narkomana; priprema stegovni i zamolbeni raport osuđenih osoba; sudjeluje u radu mikro-tima i pripremanju prijedloga za premještaj u stimulativno klasifikacijske grupe i prijedloga za korištenje pogodnosti i prava; praćenje rada osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u tijeku izdržavanja kazne i unošenje odgovarajućih podataka u osobni list osuđene osobe; obilazi osuđene osobe u samici kada im je izrečena ova vrsta stegovne kazne; ostvaruje potrebnu suradnju sa porodicom osuđene osobe radi potpunijeg odgojnog uticaja i prikupljanja podataka iz života osuđenih osoba; drugi poslovi preodgoja-tretmana osuđenih osoba utvrđeni zakonom, Pravilnikom o kućnom redu i matičnim knjigama osuđenih osoba i druge poslove po nalogu šefa.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
– VII stupanj stručne spreme, VSS, odnosno visoko obrazovanje, prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja, filozofski fakultet, fakultet političkih nauka ili pedagoški fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon visoke spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– položen stručni odgajateljski ispit utvrđen ZIKS-a
– stručna osposobljenost za rad na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Kandidati koji nemaju položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 44/98, 42/99 i 12/09) i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora (“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/99, 18/02 i 22/04), isti su dužni položiti u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj 10/18 – prečišćen tekst)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača “

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave