Prijem državnog službenika u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 12.03.2018. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona” broj 7/11 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona

5 / 652

– Stručni savjetnik za mjere sklanjanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, evakuaciju, zbrinjavanje, zaštitu okoliša i zamračivanje – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: a) vrši provođenje politike i izvršenje zakona i drugih propisa i općih akata u oblasti zaštite i spašavanja, a naročito; neposrednom razradom kriterija za provođenje mjera zaštite i spašavanja, učešćem u izradi prosudba ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, suradnjom i pružanjem stručne pomoći nositeljima civilne zaštite na nižim razinama organiziranja, uz obavljanje i nadzor nad tim poslovima,
b) kao član Kantonalnog stožera civilne zaštite učestvuje u koordiniranju, usmjeravanju i vođenju akcija zaštite i spašavanja – u ovisnosti od mjesta nesreće i stupnja ugroženosti ljudi i materijalnih dobara, te vrši i sve druge potrebite poslove i zadaće u Kantonalnom stožeru civilne zaštite koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja,
c) učestvuje u izradi koncepcija i teza za donošenje (vršenje stručne obrade sistemskih i drugih pitanja koja služe za njihovo donošenje) zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti zaštite i spašavanja
d) prati i proučava stanje i pojave u oblasti zaštite i spašavanja, te na temelju obrade prikupljenih podataka predlaže mjere i postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti,
e) prati stanje u oblasti mjera zaštite i spašavanja o čemu sačinjava potrebite analize i zabilješke,
Pored gore navedenih poslova izvršava i sve druge poslove koje mu naloži neposredni rukovoditelj.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

– VII stepen stručne spreme – završen fakultet političkih znanosti, filozofski, građevinski ili prirodno-matematički fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja , sa najmanje 300 ECTS bodova, smjer sigurnosne i mirovne studije, sociološkog i filozofskog smjera, građevinskog smjera – odsjek konstrukcije, hidrotehnika i saobraćajnice ili ekološkog smjera sa kontinuitetom u struci i smjeru u oba ciklusa
– 3 (tri) godine radnog staža u stuci nakon sticanja visoke stručne spreme
– obučenost za rad na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija) , na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave