Prijem državnih službenika u Općini Olovo

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Olovo, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Olovo

5 / 653

01. Stručni saradnik za odnose s javnošću – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za kapitalne projekte – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: u saradnji sa načelnikom Općine saziva sjednice kolegija, savjeta i druge sjednice, sastanke, prijeme i vodi zapisnike na istim, odgovoran je za korektnu i profesionalnu saradnju sa medijima, za blagovremeno obavještavanje medija o redovnim i vanrednim dešavanjima u Općini, sugeriše načelniku kada će i za koji medij dati izjavu i o kojim pitanjima i kojim povodom, te dogovara susrete za predstavnicima medija, vodi registar značajnih datuma i događaja i blagovremeno priprema poruke, čestitke, izraze saučešća i drugo, u dogovoru sa načelnikom Općine organizuje konferencije za štampu vodeći računa o terminima koji odgovaraju večini medija, učestvuje u pripremi općinskog načelnika i njegovih saradnika za javne istupe vezano za davanje određenih informacija iz nadleženosti općinskog načelnika i službe, priprema govore, referate i druge materijale za javne istupe općinskog načelnika, te pismena obavještenja, saopštenja i redovno obavještava javnost o radu općinskog načelnika, organizuje svečane prijeme u ime načelnika, prati i usaglašava protokol prijema pravnih i fizičkih lica za općinskog načelnika, prati izradu i po potrebi neposredno izrađuje nacrt podsjetnika, zapisnika, zaključaka i dr. pojedinačnih akata sa sjednica i sastanaka koje organizuje načelnik, vodi evidencije predstavnika međunarodne i drugih organizacija, preduzeća, ustanova i drugih radi prijema kod načelnika sa naznakom razloga posjete i dostavlja Načelniku, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.

02. Opis poslova: izrađuje planove i projekte razvoja infrastrukture (sanacija, rekonstrukcija, modernizacija), predlaže prioritetne kapitalne projekte i vrši sve pripremne poslove za realizaciju odobrenih projekata, vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za finansiranje kapitalnih projekata kandidovanih višim nivoima vlasti, donatorima, bankama i međunarodnim institucijama, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti svog radnog mjesta, direktno se stara i odgovara za realizaciju dodijeljenog projekta, formira neophodnu tehničku i drugu dokumentaciju samostalno i u saradnji sa općinskim stručnim službama, koordinira i kontroliše realizaciju ugovorenih projekata, vrši izradu predmjera i predračuna potrebnih količina roba, usluga i radova za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i sanaciju infrastrukturnih objekata, koordinira izvođenje radova na infrastrukturnim objektima, te zapisnički utvrđuje stanje, priprema srednjoročne i godišnje programe održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalne i nekategorisane putne mreže, prati stanja i pojave na lokalnim putevima, te zapisnički konstatuje uočene promjene, vrši procjenu neophodnih sredstava za sanaciju lokalnih puteva, vrši koordinaciju na ljetnom i zimskom održavanju lokalnih cesta i izrađuje informacije o stanju putne mreže, u skladu sa nadležnostim iz Pravilnika o prekomjernoj upotrebi javnih cesta vrši kontrolu na putevima, koordinira kod projektovanja saobraćajne signalizacije, postavljanja i održavanje saobraćajne signalizacije, u suradnji sa Policijskom upravom i nadležnim savjetom za bezbjednost saobraćaja prati saobraćajnu politiku, predlaže i prati izmjene režima saobraćaja, priprema obavještenja za javnost o izmjeni režima saobraćaja i o stanju puteva, po potrebi učestvuje u izradi odluka i drugih općih akata iz oblasti saobraćaja, zadužen je za izradu predmjera i predračuna radova i projektnih zadataka u postupcima javne nabavke iz svoje nadležnosti, učestvuje sa stručnim saradnikom za javne nabavke u pripremi tenderske dokumentacije, prati konkurse, priprema i izrađuje projekte, aplicira, sporovodi, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama i višim nivoima vlasti, svim zainteresovanim subjektima daje potrebne instrukcije o načinu i uslovima realizovanja pojedinih projekata i programa, priprema podatke za izvještaje o realizaciji svakog projekta pojedinačno, učestvuje u pripremi i održavanju baze podataka o kapitalnim investicijama, realizovanim projektima, investitorima i visini uloženih sredstava, odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i šefa Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
– VSS/VII stepen stručne spreme, fakultet društvenog smjera – poslovnog komuniciranja ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:
– VSS/VII stepen stručne spreme, arhitektonski ili građevinski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine- Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/18 ).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Olovo”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave