Prijem državnih službenika u općini Doboj Jug

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.03.2018. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Doboj Jug, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Doboj Jug

5/649

01. Stručni saradnik za poslove upravljanja ljudskim resursima – 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za urbanizam – 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: učestvuje u provođenju planova i programa za obučavanje i osposobljavanje uposlenih, prati propise iz oblasti radnih odnosa koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih, pruža stručnu pomoć pri ocjenjivanju službenika i analizira ocjenjivanje službenika, prati unapređivanje i predlaže modalitete materijalne i nematerijalne motivacije zaposlenih, priprema uvjerenja iz službene evidencije o činjenicama koje se odnose na radno-pravni status uposlenika u Općini, u cilju pružanja određenih podataka od značaja za unapređivanje organizacije i stručnog osposobljavanja kadrova uz saglasnost neposrednog rukovodioca vrši anketiranje zaposlenih, izrađuje informativne materijale i druge publikacije koji se odnose na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i organizaciju administrativne službe i prati koliko su dostupni zaposlenima, daje odgovarajuće prijedloge u cilju poboljšanja uslova rada zaposlenih i obezbjeđivanja higijensko – tehničke zaštite zaposlenih, učestvuje u pripremi prijedloga akata kojima se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u administrativnoj službi, brine se za primjenu i reviziju tih istih akata, radi obezbjeđivanja potrebnih kadrova preporučuje potrebe stipendiranja, prekvalifikacije i dokvalifikacije zaposlenih, preporučuje nabavku stručne literature i vodi evidenciju o njenom kretanju, radi zajedno sa pomoćnicima načelnika na projektima i realizaciji Strategije razvoja, provodi procedure zapošljavanja, vrši analizu podataka iz baze, prikuplja, sređuje i obrađuje podatke i uspostavlja odgovarajuće datoteke o uposlenima u Općini, učestvuje u postupku utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih, izrađuje jednostavnija rješenja o pravima i dužnostima uposlenika u Općini, vodi evidencije o zaposlenima, vrši prijave i odjave kod nadležnih institucija, učestvuje u vođenju postupka i u pripremi odgovora po zahtjevima građana za pristup informacijama po zahtjevu za pristup informacijama shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama, vrši i druge poslove koje odredi Općinski načelnik

02. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, lokacijske informacije, odobrenja za građenje, tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole, vrši izradu nacrta rješenja o visini troškova naknade za uređenje građevinskog zemljišta i rente, priprema pisane obavijesti za fizička ili pravna lica i državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima kojim raspolaže Služba, sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti, koji se odnose na poslove iz nadležnosti njegovog radnog mjesta, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti njegovog radnog mjesta, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti prostornog uređenja i građenja, izrađuje službena akta koja u upravnom postupku potpisuju stranke u postupku ( izjave, saglasnosti, službene zabilješke i sl.), vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i rješenosti upravnih predmeta i dostavlja ih pomoćniku načelnika, vrši uviđaj na licu mjesta i utvrđuje da li je tražena izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima / odstojanje od susjeda, položaj u odnosu na saobraćajnicu i dr/ utvrđenim za taj prostor, utvrđuje urbanističko – tehničke uslove u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i lokacijske informacije na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata / stambenih, poslovnih, proizvodnih objekata komunalne infrastrukture/, pribavlja stručna mišljenja i saglasnosti nadležnih kantonalnih i federalnih organa i institucija i privrednih organizacija potrebnih za utvrđivanje mogućnosti izgradnje i određivanja urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata, vodi adresni registar i određuje kućne brojeve novoizgrađenih objekata, snima i prati stanje u oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja, koordinira rad i sarađuje sa nadležnim komunalnim organizacijama, javnim preduzećima, prije svega JKP „VIS“ Doboj Jug, „Elektrodistribucija“ u rješavanju pitanja i problema iz navedenih oblasti na području općine, kontaktira sa OŠ CZ u vezi sa angažovanjem pripadnika jedinica civilne zaštite na poslovima u oblasti komunalne infrastrukture, utvrđuje tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju objekata komunalne infrastrukture, saobraćaja i sanaciju klizišta, prikuplja izvještaje o prokopima javnih površina i o istima sačinjava službenu evidenciju, te sačinjava i ostale evidencije iz komunalne djelatnosti koje su u nadležnosti Općine, sarađuje sa mjesnim zajednicama sa posebnim težištem na praktičnom funkcionisanju rada javnih preduzeća u oblasti komunalne infrastrukture prati implementaciju Strategije i sudjeluje u njenom izvršenju, vrši i druge poslove koji mu se stave u zadatak od strane neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:

– VSS –VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- pravnog smjera

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:

– VSS , pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova-

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:

1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.10/18 )

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općini Doboj Jug”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave