Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.03.2018. godine

a osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
06/1009

01. Stručni saradnik za informacione tehnologije i statistiku – 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za organizaciju povratka – 2 (dva) izvršioca

01.Opis poslova: vrši poslove stručne obrade sistemskih rješenja od značaja za uspostavljanje informacionih sistema i njihovog održavanja, prikuplja podatke za izradu analitičkih, informativnih, statističkih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i slično); uređivanje i redakciju biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala i stručne literature i poslovi u vezi njihovog izdavanja, vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.165,50 KM

02.Opis poslova: učestvuje u prikupljanju podataka, sistematizovanju, evidentiranju i analiziranju broja i potreba raseljenih osoba, povratnika u FBiH i izbjeglica iz BiH, formiranju baze o realizovanim projektima obnove, rekonstrukcije i ostalih projekata pomoći u funkciji povratka; obrađuje i rješava prispjele podneske i zahtjeve. Učestvuje u pripremi, odabiru korisnika i realizaciji zajedničkih projekata koji se finansiraju preko Fonda za povratak BiH, kao i zajedničkih programa sa vladinim i nevladinim sektorom; izrađuje infomacije, izvještaje i analize o stanju raseljenih osoba i povratnika u Federaciju Bosne i Hercegovine i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i realizovanim projektima; obrađuje podneske i zahtjeve po pitanjima doniranja građevinskog materijala, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.165,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, prirodno-matematički, elektro-tehnički, fakultet za informacione tehnologije ili ekonomski fakultet,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,

Za poziciju 02:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke, ekonomski, filozofski fakultet, fakultet političkih nauka, građevinski ili drugi fakultet tehničkog smjera,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,

ulica Kulovića br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica “

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave