KONKURSI

Sačekajte par sekundi dok se učitaju najnoviji oglasi ili osvježite stranicuObjavljeno 14.08.19 – 21:13

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem pripravnika – volontera u Općinskom sudu u Tuzli, objavljen u Oslobođenju 10.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 14.08.19 – 20:02

Konkursi u BiH za 5

Ko li će ovdje uletiti, Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos u Ministartvo finansija RS-a, objavljen u Oslobođenju 12.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 14.08.19 – 19:11

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Službu za zajedničke poslove institucija BiH, objavljen u Večernjem listu 10.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 07.08.19 – 8:42

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem namještenika u radni odnos u Kabinetu premijera KS, objavljen u Dnevnom listu 03.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.08.19 – 22:36

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Centar za socijalni rad Kladanj, objavljen u Oslobođenju 03.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.08.19 – 21:12

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom sudu u Zenici, objavljen u Oslobođenju 03.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.08.19 – 20:12

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Novi Travnik, objavljen u Oslobođenju 03.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.08.19 – 19:34

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JP “Komunalno” d.o.o. Banovići, objavljen u Oslobođenju 04.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.08.19 – 18:02

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u “JP BH Pošte” d.o.o. Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu 05.08.2019. Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.08.19 – 16:13

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u JP “Luka Brčko”, objavljen u Dnevnom listu 05.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.08.19 – 15:22

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u JZU Dom zdravlja Banovići, objavljen u Nezavisnim novinama 05.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.08.19 – 14:57

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika za potrebe KCUS-a na neodređeno vrijeme, objavljen u Oslobođenju 05.08.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 30.07.19 – 15:31

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu 29.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.07.19 – 20:17

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Poreznoj upravi FBiH, objavljen u Oslobođenju 25.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.07.19 – 18:03

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Glavni poštanski centar Služba – Prerada u BH Pošti, objavljen u Oslobođenju 25.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.07.19 – 16:16

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika/pripravnika u radni odnos u JP Autoceste FBiH, objavljen u Dnevnom avazu 24.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.07.19 – 13:15

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

Radna mjesta:
01. Kantonalni komunalni inspektor – 2(dva) izvršioca
02. Kantonalni tržišno – turistički inspektor – 1(jedan) izvršilac
03. Kantonalni sanitarni inspektor – 2(dva) izvršioca
04. Kantonalni inspektor za hranu – 1(jedan) izvršilac
05. Stručni saradnik za stručno – operativne poslove – 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: Vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: komunalnu
djelatnost;poduzima preventivne mjere i radnje radi spriječavanja povrede zakona i drugih propisa,
sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica,
ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa; predlaže mjere za otklanjanje
uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje; upoznaje subjekte nadzora
o pravima i obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom; daje
informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i drugih propisa;
gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obraćaju zbog povrede zakona i drugih propisa;
permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz propisa
koji se odnose na oblast inspekcijskog,upravnog i prekršajnog postupkau skladu sa Programom
stručne obuke inspektora koji donosi direktor Uprave; dostavlja mjesečni i godišnji izvještaj o svom
radu glavnom inspektoru koji služi za izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja; vrši i druge poslove iz
nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog inspektora koji se odnose na pitanja tog
radnog mjesta; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti: Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke ili završen arhitektonski fakultet ili građevinski
fakultet ili fakultet političkih nauka odsjek politologija ili fakultet zdravstvenih studija odsjek sanitarni
inženjering,
– tri godine radnog staža na poslovima u struci,
– položen ispit za vozača «B» kategorije,
– poznavanje rada na računaru.
02.Opis poslova: Vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na:obavljanje
trgovine i obrta; standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu; mjerne jedinice, robne i
uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda; cijene proizvoda i usluga; naknade takse
(osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima;
zaštitu izuma i tehničkih unapređenja; zaštitu prava potrošača; obavljanje ugostiteljske i turističke
djelatnosti; kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata; zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i
turističkih usluga; reklamiranje ugostiteljsko – turističke ponude; kontrolu rada turističkih zajednica;
obračun naplata i uplata boravišne takse i turističke članarine; poduzima preventivne mjere i radnje
radi spriječavanja povrede zakona i drugih propisa, sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i
otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog
i privatnog interesa; predlaže mjere za otklanjanje uzroka u postupku inspekcijskog nadzora, u
skladu sa zakonom; daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja
zakona i drugih propisa; gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obraćaju zbog povrede
zakona i drugih propisa; permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova
inspekcijskog nadzora iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekršajnog
postupkau skladu sa Programom stručne obuke inspektora koji donosi direktor Uprave; dostavlja
mjesečni i godišnji izvještaj o svom radu glavnom inspektoru koji služi za izradu mjesečnog i
godišnjeg izvještaja; vrši i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog
inspektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom
inspektoru i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti: Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke ili završen ekonomski fakultet ili hemijsko –
tehnološki fakultet ili poljoprivredni fakultet,
– tri godine radnog staža na poslovima u struci,
– položen ispit za vozača «B» kategorije,
– poznavanje rada na računaru.
03.Opis poslova: Vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: primjenu
zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje sanitarna oblast u skladu
sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom; vrši nadzor nad objektima i uređajima za
snabdjevanje vodom za piće, (centralni gradski vodovod i registrovani lokalni vodovi); preduzima i
sprovodi opšte i posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; vrši nadzor nad svim
javnim objektima; prati higijensko stanje prostorija, uređaja i opreme te preduzima preventivne mjere
u cilju poboljšanja higijensko – sanitarnih uslova u kantonu; vrši nadzor nad objektima za pružanje
higijenske njege stanovništva; kontroliše zdravstveno stanje lica koja rade na poslovima na kojima
mogu svojim zdravstvenim stanjem ugroziti zdravlje drugih ljudi; vrši nadzor nad konzumiranjem
duhanskih prerađevina u skladu sa zakonom; poduzima preventivne i interventne mjere na
sprječavanju i suzbijanju nastanka i širenja zaraznih bolesti; vrši nadzor nad kliconošama do
obeskličenja; vrši nadzor nad obaveznim imunizacijama djece predškolskog i školskog uzrasta; vrši
nadzor nad sanitarno – higijenskim stanjem prostorija, uređaja, opreme i uposlenog kadra u javno
zdravstvenim objektima primarne, sekundarne i tercijarne zaštite kao i privatnoj praksi; vrši
kontinuirani nadzor nad sprovođenjem mjera dezinfekcije i dezinsekcije, kao i deratizacije u skladu
sa odlukom Vlade Kantomna Sarajevo; nadzor nad ekshumacijama i prenosom umrlih lica na način
i pod uvjetima koji onemogućavaju širenje zaraze; izdaje sanitarnu saglasnost na projektnu
dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata pod sanitarnim nadzorom; poduzima
preventivne mjere i radnje radi spriječavanja povrede zakona i drugih propisa, sprečavanja
nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu
nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa; predlaže mjere za otklanjanje uzroka koji mogu
dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje; upoznaje subjekte nadzora o pravima i
obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom; daje informacije i
savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i drugih propisa; gradi
povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obraćaju zbog povrede zakona i drugih propisa;
permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz propisa
koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka u skladu sa Programom
stručne obuke nspektora koji donosi direktor Uprave; dostavlja mjesečni i godišnji izvještaj o svom
radu glavnom inspektoru koji služi za izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja; vrši i druge poslove iz
nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog inspektora koji se odnose na pitanja tog
radnog mjesta: za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti: Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 360 ECTS studijskih bodova završen medicinski
fakultetu ili 360 ECTS studijskih bodova završen stomatološki fakultet ili 240 ECTS studijskih bodova
završen fakultet zdravstvenih studija odsjek sanitarnog inženjerstva,
– tri godina radnog staža na poslovima u struci,
– položen ispit za vozača «B» kategorije,
– poznavanje rada na računaru.
04.Opis poslova: Vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na:
zdravstvenu ispravnosti i higijenu hrane u proizvodnji i preradi ostale hrane koja nije pod nadzorom
veterinarske inspekcije; zdravstvenu ispravnosti i higijenu hrane u maloprodaji osim u objektima pod
nadzorom veterinarske inspekcije; zdravstvenu ispravnosti materijala u dodiru sa hranom u
proizvodnji i na tržištu; poduzima preventivne mjere i radnje radi spriječavanja povrede zakona i
drugih propisa, sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih
posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa; predlaže mjere za
otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje; upoznaje
subjekte nadzora o pravima i obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, u skladu sa
zakonom; daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i
drugih propisa;gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obraćaju zbog povrede zakona i
drugih propisa;permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova inspekcijskog
nadzora iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka u skladu
sa Programom stručne obuke inspektora koji donosi direktor Uprave; dostavlja mjesečni i godišnji
izvještaj o svom radu glavnom inspektoru koji služi za izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja; vrši i
druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog inspektora koji se odnose na
pitanja tog radnog mjesta; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti: Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova završen
poljoprivredni fakultet odsjek prehrambena tehnologija ili fakultet zdravstvenih studija odsjek
sanitarnog inženjerstva,
– tri godine radnog staža na poslovima u struci,
– položen ispit za vozača «B» kategorije,
– poznavanje rada na računaru.

05.Opis poslova: koordinira rad na pripremi zastupanja;ostvaruje saradnju sa glavnim inspektorima
i inspektorima u dijelu koji se odnosi na kompletiranje predmeta za zastupanje; dostavlja mjesečne,
polugodišnje i godišnje izvještaje o okončanim sudskim postupcima po izdatim prekršajnim nalozima
i pokrenutim prekršajnim postupcima; radi na uspostavi i održavanju baze podataka koja se odnose
na zakazana i održana sudska ročišta; učestvuje u pripremi programa rada i izvještaja o radu Uprave
u dijelu koji se odnose na sudska ročišta; prikiplja, sređuje, evidentira i vrši obradu podataka o
zakazanim, odgođenim i okončanim ročištima; obavlja i duge poslove po nalogu neposrenog
rukovodioca; za svoj rad odgovora šefu Odjeljenja za pravne poslove, poslove zastupanja i opće
poslove.
Posebni uvjeti: Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS studijskih bodova ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke ili završen ekonomski fakultet ili fakultet
političkih nauka odsjek socijalni rad,
– jedna godina radnog staža u struci,
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za
inspekcijske poslove Kantona Sarajevo sa pozivom na broj 1209/19

SEKRETAR
Zinka Salihagić, dipl. iur
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.07.19 – 12:01

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JP “Komunalac” d.d. Kladanj, objavljen u Oslobođenju 25.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.07.19 – 10:32

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, objavljen u Dnevnom listu 26.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.07.19 – 9:59

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Općinskom sudu u Srebreniku, objavljen u Oslobođenju 26.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 18.07.19 – 13:16

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku, objavljen u Dnevnom avazu 18.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 17.07.19 – 20:14

Konkursi u BiH za 5

Danas smo prešli 20.000 lajkova, krenuli smo od nule a sada smo prava armija. Hvala svima koji nas prate i dijele. Ovim projektom se borimo protiv objave konkursa u niskotiražnim dnevnim novinama kako bi svi kandidati bili ravnopravni. Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 14.07.19 – 11:55

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Gračanici, objavljen u Oslobođenju 10.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.07.19 – 9:54

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, objavljen u Oslobođenju 10.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.07.19 – 15:03

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JZU Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović”, objavljen u Oslobođenju 10.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.07.19 – 7:53

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzej Tešanj, objavljen u Oslobođenju 10.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.07.19 – 15:33

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u JZU Zavod za javno zdravstvo USK, objavljen u Dnevnom avazu 10.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.07.19 – 14:34

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova NO u “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu 10.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.07.19 – 10:52

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za imenovanje na poziciju predsjednika i članova UO Kantonalnog stambenog Fonda Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu 10.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.07.19 – 8:33

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za imenovanje na poziciju direktora Kantonalnog stambenog Fonda Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu 10.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.07.19 – 7:51

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika za potrebe KCUS-a, objavljen u Oslobođenju 09.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 22:13

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP d.o.o. “Veterinarska stanica” Bosanski Petrovac, objavljen u Oslobođenju 09.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 21:35

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Centar za kulturu i obrazovanje” Bosanski Petrovac, objavljen u Oslobođenju 09.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 21:01

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Ljekarna apoteka Fojnica, objavljen u Oslobođenju 09.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 20:34

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Regulatornu agenciju za komunikacije, objavljen u Oslobođenju 08.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 20:01

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu upražnjenog mjesta – saradnik za knjigovodstco u JP “Visoko ekoenergija” d.o.o. Visoko, objavljen u Oslobođenju 08.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 19:34

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u okviru projekta “IPA 2013 – podrška pravosuđu u BiH u rješavanju predmeta ratnih zločina”, objavljen u Oslobođenju 08.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 19:02

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u JKP “Trnovo” d.o.o. Trnovo, objavljen u Dnevnom listu 08.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 18:02

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo, objavljen u Dnevnom avazu 08.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 10.07.19 – 17:33

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem pripravnika – volontera u Općinskom sudu u Tuzli, objavljen u Oslobođenju 06.07.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Arhiva